הפורטל שמביא את הטופ -top!
  www.toptop.022.co.il
טופ-top
יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
    הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
14:09 (21/10/15) יהל ח

ברכת המזוןעפ"י נוסח עדות המזרחלמנצח בנגינת מזמור שיר: אלהים יחננו ויברכנו. יאר פניו אתנו סלה: לדעת בארץ דרכך. בכל-גוים ישועתך: יודוך עמים אלהים. יודוך עמים כלם: ישמחו וירננו לאמים כי-תשפט עמים מישר. ולאמים בארץ תנחם סלה: יודוך עמים אלהים. יודוך עמים כלם: ארץ נתנה יבולה. יברכנו אלהים אלהינו: יברכנו אלהים. וייראו אותו כל-אפסי-ארץ:אברכה את-יי בכל-עת. תמיד תהלתו בפי: סוף דבר הכל נשמע. את-האלהים ירא ואת- מצותיו שמור, כי-זה כל-האדם: תהלת יי ידבר פי. ויברך כל-בשר שם קדשו לעולם ועד: ואנחנו נברך יה מעתה ועד-עולם הללויה: וידבר אלי, זה השלחן אשר לפני יי:אם מברכים בזימון המברך אומר: הב לן ונבריך למלכא עלאה קדישא: המסובים עונים: שמים: המברך אומר: ברשות מלכא עלאה קדישא, וברשות מורי ורבותי וברשותכם נברך (בעשרה: אלהינו) שאכלנו משלו: המסובים עונים: ברוך (בעשרה: אלהינו) שאכלנו משלו ובטובו חיינו: ברוך אתה יי, אלהינו מלך העולם, האל הזן אותנו ואת העולם כלו בטובו בחן בחסד ברוח וברחמים רבים. נתן לחם לכל-בשר. כי לעולם חסדו: ובטובו הגדול תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו מזון תמיד לעולם ועד. כי הוא אל זן ומפרנס לכל ושלחנו ערוך לכל והתקין מחיה ומזון לכל-בריותיו אשר ברא ברחמיו וברוב חסדיו כאמור. פותח את-ידך. ומשביע לכל-חי רצון: ברוך אתה יי, הזן את הכל:נודה לך יי אלהינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה ברית ותורה חיים ומזון. על שהוצאתנו מארץ מצרים ופדיתנו מבית עבדים. ועל בריתך שחתמת בבשרנו. ועל תורתך שלמדתנו. ועל חקי רצונך שהודעתנו. ועל חיים ומזון שאתה זן ומפרנס אותנו: ועל הכל יי אלהינו אנחנו מודים לך ומברכים את שמך כאמור ואכלת ושבעת. וברכת את-יי אלהיך על-הארץ הטובה אשר נתן-לך: ברוך אתה יי, על הארץ ועל המזון:רחם יי אלהינו עלינו ועל ישראל עמך. ועל ירושלים עירך. ועל הר ציון משכן כבודך. ועל היכלך. ועל מעונך. ועל דבירך. ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. אבינו רענו זוננו. פרנסנו. כלכלנו. הרויחנו הרוח לנו מהרה מכל-צרותינו. ונא אל תצריכנו יי אלהינו לידי מתנות בשר ודם. ולא לידי הלואתם. אלא לידך המלאה והרחבה. העשירה והפתוחה. יהי רצון שלא נבוש בעולם הזה. ולא נכלם לעולם הבא. ומלכות בית דוד משיחך תחזירנה למקומה במהרה בימינו: ותבנה ירושלים עירך במהרה בימינו: ברוך אתה יי, בונה ירושלים. (ואומר בלחש: אמן):ברוך אתה יי, אלהינו מלך העולם, לעד האל אבינו מלכנו אדירנו. בוראנו. גואלנו. קדושנו. קדוש יעקב. רוענו רועה ישראל. המלך הטוב והמטיב לכל. שבכל-יום ויום הוא הטיב לנו. הוא מטיב לנו. הוא ייטיב לנו. הוא גמלנו. הוא גומלנו. הוא יגמלנו לעד חן וחסד ורחמים וריוח והצלה וכל-טוב:הרחמן הוא ישתבח על כסא כבודו: הרחמן הוא ישתבח בשמים ובארץ: הרחמן הוא ישתבח בנו לדור דורים: הרחמן הוא קרן לעמו ירים: הרחמן הוא יתפאר בנו לנצח נצחים: הרחמן הוא יפרנסנו בכבוד ולא בבזוי בהתר ולא באסור בנחת ולא בצער: הרחמן הוא יתן שלום בינינו: הרחמן הוא ישלח ברכה רוחה והצלחה בכל-מעשה ידינו: הרחמן הוא יצליח את דרכינו: הרחמן הוא ישבור עול גלות מהרה מעל צוארנו: הרחמן הוא יוליכנו מהרה קוממיות בארצנו: הרחמן הוא ירפאנו רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף: הרחמן הוא יפתח לנו את ידו הרחבה: הרחמן הוא יברך כל אחד ואחד ממנו בשמו הגדול כמו שנתברכו אבותינו אברהם יצחק ויעקב בכל מכל כל. כן יברך אותנו יחד ברכה שלמה. וכן יהי רצון ונאמר אמן: הרחמן הוא יפרוש עלינו סכת שלומו:הרחמן הוא יטע תורתו ואהבתו בלבנו ותהיה יראתו על פנינו לבלתי נחטא. ויהיו כל-מעשינו לשם שמים:ברכת האורח: הרחמן הוא יברך את השלחן הזה שאכלנו עליו ויסדר בו כל מעדני עולם ויהיה כשלחנו של אברהם אבינו (עליו השלום), כל רעב ממנו יאכל, וכל צמא ממנו ישתה. ואל יחסר ממנו כל טוב לעד ולעולמי עולמים: הרחמן הוא יברך את בעל הבית הזה ובעל הסעדה הזאת. הוא ובניו ואשתו וכל אשר לו. בבנים שיחיו. ובנכסים שירבו. ברך יי חילו ופעל ידיו תרצה. ויהיו נכסיו ונכסינו מצלחים וקרובים לעיר. ואל יזדקק לפניו ולא לפנינו שום דבר חטא והרהור עון. שש ושמח כל הימים בעשר וכבוד מעתה ועד עולם. לא יבוש בעולם הזה ולא יכלם לעולם הבא. אמן כן יהי רצון:הרחמן הוא יחיינו ויזכנו ויקרבנו לימות המשיח ולבנין בית המקדש ולחיי העולם הבא. מגדיל ישועות מלכו. ועשה-חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד-עולם: כפירים רשו ורעבו. ודרשי יי לא-יחסרו כל-טוב: נער הייתי גם-זקנתי ולא-ראיתי צדיק נעזב. וזרעו מבקש-לחם: כל-היום חונן ומלוה. וזרעו לברכה: מה שאכלנו יהיה לשבעה. ומה ששתינו יהיה לרפואה. ומה שהותרנו יהיה לברכה כדכתיב ויתן לפניהם ויאכלו ויותירו כדבר יי: ברוכים אתם ליי. עושה שמים וארץ: ברוך הגבר אשר יבטח ביי. והיה יי מבטחו: יי עז לעמו יתן. יי יברך את-עמו בשלום:עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל-עמו ישראל ואמרו אמן: